Serveis de Gestió i Consultoria Legal

El despatx disposa d’un servei propi de gestió i consultoria legal exclusiu pels nostres clients que, paral•lelament al de la representació processal, consisteix en gestionar, tramitar i consultar qualsevol qüestió que necessiti el client abans, durant i després de qualsevol tipus de procediment, amb la finalitat de facilitar la feina de defensa i col•laborar amb la direcció lletrada per aconseguir el resultat més favorable per al client. D’aquesta manera, el nostre despatx assumeix determinades funcions lliurement acordades amb el lletrat.

 • ABANS DE L’ INICI DEL PROCEDIMENT:

  - Demanar documentació davant Organismes oficials, empreses o particulars per aportar a la demanda, contestació, etc;
  - Sol•licitar determinades informacions a empreses o particulars;
  - Gestionar davant administracions públiques o registres oficials qualsevol qüestió necessària per l’ inici del procediment;
  - Sol•licitar de pèrits la confecció d’informes pericials de part, etc.
 • DURANT EL PROCEDIMENT:

  - Aconseguir documentació de data posterior a la presentació de la demanda per aportar com a proba documental;
  - Notificar al client resolucions judicials seguint instruccions del lletrat;
  - Avisar a pèrits, testimonis o fins i tot al client d’assenyalaments de judici o citacions per declaracions;
  - Gestionar avisos, visites o qualsevol necessitat relativa a la proba pericial judicial; etc.

 • DESPRÉS DE FINALITZAR EL PROCEDIMENT:

  - Inscriure en registres oficiales (mercantil, de la propietat, civil, etc) qualsevol qüestió relativa al plet tramitat;
  - Retornar al client documentació que es va aportar i que va ser desglossada del procediment;
  - Remetre informe al client, companyia de defensa jurídica, etc, sobre el plet tramitat d’acord amb les instruccions del lletrat;
  - Comparèixer a la Notaria per l’efectivitat i compliment del que s’ha acordat en sentencia; etc.